កិច្ចប្រជុំកំណត់តម្លៃមូលដ្ឋានភាស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ តាមមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបង