អជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុពិនិត្យសាលារៀន ការពារជំងឺកូវីត១៩ មុនចូលសិក្សាឡើងវិញ