សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់រក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មិនមានករណីជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់រក្រសួងសុខាភិបាល

ស្តីពី

មិនមានករណីជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០