អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័យបានចេញផ្សាយវីដេអូ »ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនជ្រុលនិយមរឿងព្រំដែនជានីតិវិធីស្របច្បាប់ និងស្របតាមឆន្ទៈរបសដ់ប្រជាពលរដ្ឋ»