(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរ ល្ខោនបាសាក់រឿង៖តេជោយ៉ត វគ្គ២