(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ កុនខ្ញុំ ប្រធានបទ៖កិច្ចសម្ភាសន៍តារាសម្តែង កញ្ញា ដួង ម៉ានិច ហើយក៏ជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន LGT Global Trading Co.,Ltd ដែលនាំចូលផ្តាច់មុខនូវផលិលផល Swiss Energy Collagen កំពុងតែទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងទាំងវិស័យសិល្បៈ និងជំនួញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០