លិខិតថ្លែងអំណរគុណ របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប គោរពជូន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

គោរពជូន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា