ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំពីវិធានការការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់សាសនិកឥស្លាម ក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិសកម្មភាពជំនឿសាសនា

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត