បទ ៖ ភ្ជុំឆ្នាំនេះចង់ទៅវត្តណា

បទ ៖ ភ្ជុំឆ្នាំនេះចង់ទៅវត្តណា
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
កាត់ត ៖ លោក សក្តិ ស៊ីយ៉ាត្រា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា