បទ ៖ អន្សមបងល្មម នំគមអូនស្ទើរ

បទ ៖ អន្សមបងល្មម នំគមអូនស្ទើរ
លំនាំបទ ៖ យេវ៉ាក់យេវ៉ា
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជា សុភឺន និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក សូរ សំអាត និង លោក ស៊ីវ សុខខឿន
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា និង លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា