ល្ខោននិយាយរឿង៖ ព្រះរស់ក្នុងផ្ទះយើង (ភាគទី១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
ល្ខោននិយាយរឿង៖ ព្រះរស់ក្នុងផ្ទះយើង (ភាគទី១)
និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ុន ហឿម
ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោកជំទាវ ខន សុវណ្ណដា
ថត កាត់ត បញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ លោកស្រី សេក សុភាលី
សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា