មិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មី និងករណីឆ្លងថ្មី នៃវីរុសកូវីដ១៩នោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–