(វីដេអូ)ទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរចម្រុះ វគ្គ៤៤ ស្នាដៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០