(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីយន្តការភាពជាដៃគូដើម្បីបញ្ចប់រោគរបេងនៅឆ្នាំ២០៣០ ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០