(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ វប្បធម៌និងសាសនា ប្រវត្តិពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០