សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត