កងទ័ពជើងអាកាសបញ្ជូននិស្សិតយោធា២២រូប ទៅបន្តការសិក្សានៅវៀតណាម