ការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាលោកស៊ូកា មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជំនួសលោកអាបេ