ប្រទះចម្លាក់ប្រអប់ព្រះហស្តឆ្វេងព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំមួយនៅខាងត្បូងនៃប្រាសាទបាយ័ន