ក្នុងវិស័យបរិស្ថានកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ធំពីរនៅឆ្នាំក្រោយ