ក្រសួងការងារកំណត់ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាមុនបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ