សមុទ្រចិនខាងត្បូង៖ ចិនព្រមានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន កុំឈរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិក