ផ្លូវមាត់ទន្លេលេខ២៧០ របស់ខេត្ដកំពង់ចាមនឹងក្លាយជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ១០០ភាគរយនៅមុនរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០២១