កម្ពុជាគ្រោងដាក់ឲប្រើប្រាស់រោងចក្រទឹកស្អាតចំការមននៅចុងឆ្នាំនេះ