(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថា បញ្ហាសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលែងចោទជាបញ្ហាទៀតហើយ បន្ទាប់ពីការដេញថ្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមគ្រប់តំបន់