(វីដេអូ)៖ ទីតាំងតំបន់ធម្មជាតិដែលមានសក្ដានុពលរបស់កម្ពុជា នឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក​ របស់អង្គការយូណេស្កូ