មីយ៉ាន់ម៉ារាយការណ៍ពី មនុស្សស្លាប់ម្នាក់ទៀតដោយសារ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងកើនដល់ ១,១៣៣នាក់!