វិចារណកថា៖ បុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ ធ្វើឡើងក្នុងន័យឱ្យមនុស្សធ្វើអំពើល្អនិងដឹងគុណបុព្វការីជន

វិចារណកថា៖ បុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ ធ្វើឡើងក្នុងន័យឱ្យមនុស្សធ្វើអំពើល្អនិងដឹងគុណបុព្វការីជន