គណបក្ស LDP ដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ជប៉ុន នឹងធ្វើការជ្រើសរើស អ្នកស្នងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា