ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា បានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ទៀត និងគ្មានករណីឆ្លងថ្មី