សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន​០១នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី  នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន​០១នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី  នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០