វិចារណកថា៖ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

វិចារណកថា៖ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ