ក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រកាសថា ខ្លួននឹងឈប់ទទួលយកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនយោបាយ មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិក ១សប្តាហ៍