កម្ពុជា គ្រោងស្នើសុំអង្គការយូណេស្កូ ដាក់អន្លង់ផ្សោតព្រែកកាំពី ជាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក