(វីដេអូ)៖ ប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន បានចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំង ស្ដីពីមិត្តភាពប្រជាជន និងប្រជាជនឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ