(វីដេអូ)៖ ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមហាចក្រី សិរិន ថន បន្តជួយអភិវឌ្ឍវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ រយៈពេល៥ឆ្នាំបន្ថែមទៀត