សភាកម្ពុជានឹងចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី ៤១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅសប្តាហ៍ក្រោយ