ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក ម៉ាក្រុង បំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាលើកដំបូង