អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ចង់ចេះឪ្យសម្លាប់អាចារ្យ ចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លើងដុតគល់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
នាទីអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ចង់ចេះឪ្យសម្លាប់អាចារ្យ ចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លើងដុតគល់
និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន
ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង សុន ចាន់ថន
ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា