កោះតៃវ៉ាន់នឹងផ្លាស់ប្តូរ រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន ដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាមួយចិន