ជប៉ុនអាចនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូរ៉ូណា ដល់ប្រជាជនខ្លួនទាំងអស់ «ដោយមិនគិតថ្លៃ»