ឯកឧត្ដម ចម ប្រសិទ្ធជំរុញឲអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតធ្វើតេស្ដរកមេរោគ សារធាតុគីមី ដែលធ្វើឲពុលទឹកដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ជូនពលរដ្ឋមិនឲមានការខ្វះខាត