អាមេរិកទម្លាយរបាយការណ៍សម្ងាត់ ចិនកំពុងបង្កើនចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ ឲ្យបានលើសសព្វថ្ងៃពីរដង