(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ស្នើឱ្យស្វីស ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍