(វីដេអូ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់អាស៊ាន នៅប្រទេសកម្ពុជា