(វីដេអូ)៖ ក្នុងអាយុ៧៨ឆ្នាំ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច បានទទួលមរណភាពហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព