អ្នក នាំពាក្យ ជាន់ខ្ពស់ នៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគ្រោងប្រកាសពីការចូលរួមប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តី