សហរដ្ឋអាមេរិក ព្រលះWhoជុំវិញការព្រួយបារម្ភលើការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូរ៉ូណាដោយមិនរង់ចាំការធ្វើតេស្តបញ្ចប់រួចរាល់សិន

https://youtu.be/pA2PmvAAn0c