ប្រធាន គជប៖មន្រ្តីបោះឆ្នោតត្រូវបម្រើសេវាជូនអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ដោយមិនមានការរើសអើង