កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង១៨លានដុល្លារ ពីការលក់បណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ នៅ៨ខែឆ្នាំនេះ

https://youtu.be/LMHS9ResWJA